(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1696 – 1700 இன் தொடர்ச்சி)

1701. வாய் நோயியல் – Oral Pathology / Stomatology

stóma என்னும் கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் வாய்.

1702. வாய், முகத்தாடைநோயியல் – Oral & maxillofacial pathology

1703. வாய்க் கதிரியல் – Oral radiology

1704. வார்ப்பக நுட்பியல் – Foundry technology

1705. வார்ப்பகப் பொறியியல் – Foundry Engineering

1706. வாலில்லாக் குரங்கியல் – Pithecology
píthēkos என்னும் பழங் கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் வாலில்லாக் குரங்கு.
சிலர் மனிதக் குரங்கியல் என்று கூறுகின்றனர். பேச்சு வழக்கில் உள்ளவாறு சொல்வதை விட வாலில்லாக் குரங்கியல் என்பதுதான் சரியாக இருக்கும்.

(தொடரும்) 

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000