(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்  1330 – 1340 இன் தொடர்ச்சி)

1341. பெரும்பாய்வியல்

Macrorheology

1342. பெரு வாழ்வியல்

Macrobiotics

1343. பெருங்கழுத்திஇயல்

Nessology

1344. பெருமூளையியல்

Cerebrology

1345. பெரும்பரப்புப் புவியியல்

Areal Geology

1346. பேச்சிழப்பியல்

      aphasie என்னும் பிரெஞ்சுச் சொல்லின் பொருள் பேச்சற்ற.

Aphasiology

1347. பேச்சுக்குறையியல்

laleein என்னும் பண்டைய கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் பேச்சு. ஆதலின் பேச்சு நோயியல் என்கின்றனர். இத்துறை பேச்சுக் கோளாறுகளையும் குறை பாடுகளையும் ஆராயும் மருத்துவத்துறை. எனவே,  பேச்சுக்குறைஇயல்>பேச்சுக் குறையியல் எனக் குறித்துள்ளோம். சிலர் குறிப்பதுபோல், பேச்சியல் என்றால் சொற்பொழிவு குறித்த துறை எனத் தவறாகக் கருதப்படும் என்பதால் இவ்வாறு பயன்படுத்துவதே சரியாக அமையும்.

Lalopathology

1348. பேயியல்

Ghostology / Demonology

1349. பேரண்ட  இயல்

Macrocosmology

1350. பேரண்ட இயற்பியல்

Macroscopic physics

1351. பேரளவுக் குமுகவியல்

Macro sociology

1352. பேராயிரம்

Million

1353. பெரு வளைசலியல்

Macroecology

1354. பேரளவுப் பொருளியல்

Macro Economics

1355. பேரொலியியல்

Macrosonics– பேரொலியியல், பெரு ஓசையியல், பெரு வீச்சு ஓசையியல், பரு ஒலியியல் என ஒத்த பொருளில் கூறப் படுகின்றது.  Macro என்பதைப் பெரு என்றே குறிப்பதாலும் உயிரெழுத்திற்கு முன்னர் பெரு, பேர் என மாறுவதாலும் ஆய்வு ஒலியைப் பற்றியதே என்ப தாலும் பேரொலியியல் – Macrosonics எனலாம்.

Macrosonics

(தொடரும்

இலக்குவனார்திருவள்ளுவன்,
அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000