(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1424-1433 இன் தொடர்ச்சி)

1434. மர வளைசலியல்

Dendroecology – மரவரை சுற்றுப்புறவியல் எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

வரலாற்று சுற்றுச்சூழல் செயல்முறைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய மரக்காலவியலைப் பயன்படுத்தும் அறிவியல் என்றும் கடந்தகால, நிகழ்கால வனச்சூழல் மாறுபாடுகளை மதிப்பிடுவது என்றும் இவ்வறிவியல் குறித்து விளக்கு கின்றனர். மரத்தின் அடிப் படையிலான புறவியல் என்பதாலும் ecology / வளைசலியல் என நாம் வரையறுத்துள்ளதாலும்,

 மர வளைசலியல் – Dendroecology எனலாம்.

Dendroecology

1435. மரவரைத் தொல்லியல்

மரவரை என்பது மரத்தில் உள்ள காலங்காட்டும் வளையத்தைக் குறிப்பது.

Dendroarcheology

1436. மரவளைய நீரியல்

Dendrohydrology

1437. மரவியல்

Dendrology/ Treeology

1438. மரியாளியல்/  பெண்தெய்வஇயல்

முழுமை பகுதித் தொடர்பியல்  என்றும் சில அகராதிகளில் குறிக்கப் பெறுகின்றது. முழுமையும் பகுதியுமாக முரண்பாடான சொற்களை இணைத்துள்ள இவ்விளக்கம் சரியில்லை.

Mariology

1439. மருத்துவ அளவீட்டியல்

Posology

1440. மருத்துவஆய்வக நுட்பியல்

Medical laboratory technology

1441. மருத்துவ ஒழுக்கவியல்

Deontology(3)

1442. மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் 

Medical microbiology

1443. மருத்துவ மின்னணுவியல்

Medical Electronics

1444. மருத்துவ, மணத்தாவர உயிரிய நுட்பியல்         

Biotechnology of medical and aromatic plants

1445. மருத்துவக் குமுகவியல்

Medical sociology

1446. மருத்துவப்படிம இயல்

Imageology

1447. மருத்துவப்பூச்சி யியல்           

Medical Entomology

1448. மருத்துவ வேதிப் பொறியியல்

Medical Chemical Engineering

1449. மருந்தளவியல்

Dosology

1450. மருந்தாக்கயியல்

Pharmaceutics

1451. மருந்தியல் 

phármakon என்னும் பழங்கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் மருந்து.

Pharmacology/ Latrology

(தொடரும்

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000