(சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 96-100 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – தொடர்ச்சி)

சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 101-105

101. abide by arbitrationபொதுவர்  தீர்ப்புக்கு இணங்கு  

Abide – அமைந்தொழுகு, மதித்து நடத்தல்; எனினும் இணங்கு என்னும் சுருக்கச்சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

arbitration என்றால் நடுத்தீர்ப்பு என்கின்றனர். தீர்ப்பு என்றாலே நடுநிலையில்தான் இருக்க வேண்டும். நடுவர் தீர்ப்பு என்றும் சொல்கின்றனர். magistrate என்பவரை நடுவர் என்பதால் வேறுபாடு காட்ட வேண்டி உள்ளது. இரு தரப்பிற்கும் ஒத்திசைவு காண்பதற்குரிய பொதுவானவர் என்ற பெயரில் பொதுவர் எனலாம்.   இந்திய யாப்பு,பிரிவுரை 51 (அ)  
102. Abide byஇணங்கி ஒழுகு  

கடைப்பிடி

பின்பற்று

உண்மையாக நிறைவேற்று
103. Abide by rules  விதிகளைக் கடைப்பிடி

விதிகளைப் பின்பற்று
விதிகளுக்கிணங்க ஒழுகு
விதிகளுக்கு இணங்கி நட  

கடைப்பிடித்தல் என்பது நூலில் கூறும் விதிகளைக் கடைப்பிடித்தலையும் குறிக்கும்.

“நாட்டிய நல் நூல் நன்கு கடைப்பிடித்து” (சிலப்பதிகாரம், அரங்கேற்றுக்காதை, 40) “நாட்டிய நல் நூல் நன்கு கடைப்பிடித்துக் காட்டினள்” (சிலப்பதிகாரம், அரங்கேற்றுக்காதை, 158-159) என நாட்டிய நன்னூலில் குறிப்பிட்டுள்ள நாட்டிய இலக்கணத்தை மாதவி பின்பற்றியதை இளங்கோ அடிகள் குறிப்பிடுகிறார்.  
104. Abide by the Constitution  அரசியல் யாப்பைக் கடைப்பிடி

அரசியல் யாப்பைப் பின்பற்று

அரசமைப்‌பின்‌ படி ஒழுகு/ நட,   காத்திரு,

ஏற்க அல்லது அளிக்க, பொறுத்துக் கொள்ள அல்லது தாங்க, கடைப்பிடிப்பது, செயல்படுத்துவது, கீழ்ப்படிவது, நிறைவேற்றுவது அல்லது அதற்கு இணங்கச் செல்படுவது, தங்கியிருத்தல், உறைதல், வதிதல், குடியிருத்தல், சில, அழியாத, நிலையான, உறுதியான, மாறாத, தடுமாறாத, அசைக்கமுடியாத, முதல் செயலிலிருந்து, தொடக்கத்திலிருந்து, ஒருவரின் உருவாக்கம் அல்லது தொடக்கத்திற்குத் திரும்ப  
105. Abide by the results of the appeal, it shallமேல்முறையீட்டின் முடிவுகளுக்குக் கட்டுப்பட வேண்டும்.  

மேல்முறையீடு அல்லது சீராய்வு விண்ணப்பம்  அளித்த பின், அதற்கான முடிவு வரும் வரையில் மேல்முறையீட்டிற்குரிய தீர்ப்பிற்குக் கட்டுப்பட வேண்டும்.   (குற்ற நடைமுைறத் தொகுப்பு, பிரிவு 344.4)

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்