(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் 266-270 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – தொடர்ச்சி)

271.
abuse of discretion
உளத்தேர்வின் பிழைபாடு     
முடிவெடுப்பதற்கு உளத்தேர்வைத் தவறாகப் பயன்படுத்தலை இது குறிக்கிறது.    
குற்ற வழக்கிலும் உரிமை வழக்கிலும் கீழமைவு மன்றங்களின் முடிவுகளை மறு ஆய்வு செய்கையில் மேல்முறையீட்டுமன்றம், உளத்தேர்வு தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக என ஆராயும்.  
discretion  – விருப்புரிமை என்றுதான் சொல்லிவந்தனர். அவ்வாறாயின் விருப்பு வெறுப்பிற்கேற்ப எடுக்கும் முடிவு எனப் பொருளாகிறது. எனவே, அவரது மனம் தேர்ந்து எடுக்கும் முடிவு என்னும் பொருளில் மனத்தேர்வு அல்லது உளத்தேர்வு என்பது சரியாக இருக்கும்.
272.
abuse of distress
தீங்கிட்டுப் பயன்கேடு  
கைப்பற்றல் பயன்கேடு  
ஒருவருக்கு ஏற்படட துயரச் சூழலைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி ஆதாயம் அடைதல்.
  கால்நடை அல்லது பிற உடைமைப் பொருள்களைக் கைப்பற்றியவர், அவற்றைத் தவறான நோக்கில் பயன்படுத்தல்.
273. abuse of jurisdiction  பணிமைப் பிழைபாடு  
பணிமை முறைகேடு
பணிவரம்பைத் தவறாகப் பயன்படுத்தலைக் குறிக்கிறது.  

 பணியாண்மை அதிகாரம், நேர்மையாகவும் கொடுக்கப்படட நோக்கத்திற்கான நன்னம்பிக்கையுடனும் செயற்படுத்தப் பட வேண்டும். எனவே, அதிகார மீறல் அல்லது பணிமைப் பிழைபாடு இருப்பின் நீதித்துறையின் மறு ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்படும்
274.
abuse of monopoly of patent
தனிக்காப்புரிமையைத் தவறாகப் பயன்படுத்தல்

  முற்றுரிமைக் காப்புரிமையத் தவறாகப் பயன்படுத்தல்  

  புதுப்புனைவுரிமை அல்லது காப்புரிமை பெற்ற பின் போதிய பயன்பாடு அல்லது பயன்பாடு இல்லாமல் செய்தல்.
275.
abuse of power
அதிகாரப்   பிழைபாடு  
அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்துதல்

  பதவிநிலையில் உள்ள அதிகாரத்தைத் தனக்கு அல்லது தன்னைச்சார்ந்தவர்க்கு அல்லது இரு நிலையிலும் ஆதாயம் கிடைக்கும் வண்ணம் முறைகேடாகப் பயன்படுத்துதல்.

(தொடரும்)