(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் 276-280 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்-தொடர்ச்சி)

281. Abutmentமுட்டிடம்  

 உதைவு  

இரண்டு உடைமைகளின் முட்டிடம்.  

அணைக்கட்டுக் கட்டமைப்பின் இரு முனைகளிலும் இருக்கும் இயற்கை நிலப்பரப்பைக் குறிக்கிறது.   உதைமானம் என்றால் முட்டு எனப்பொருள். அதனடிப்படையில் உதைவு எனப்படுகிறது.
282. Abuttals  தொடு எல்லை  

தொட்டடுத்த பகுதி  

நிலப்பகுதிகளைத் தொடும் நிலத்தின் எல்லைப் பகுதிகள்.   [இந்திய மீன்பிடி சட்டம், 1897,  பிரிவு 4(2)(Section 4(2) in The Indian Fisheries Act, 1897)]
283. Academic  கல்விபற்றிய    

செயல்முறை சாராத

கல்வி சார்ந்த  

கல்விப் பயிற்சி சார்ந்த; பள்ளி/ பல்கலைக்கழகக் கல்வி சார்ந்த.  

கல்வி என்பது பள்ளிகள், கல்லூரிகள், கல்வியகங்களில் செயல்முறையைக் காட்டிலும் ஏட்டளவிலான படிப்பு தொடர்பானவற்றைக் குறிப்பிடுகிறது.

செயல்முறை சாராத படிப்பே கல்வி என்பர். ஆனால், செயல்முறைப்படிப்பும் கல்விதானே.  

பிளேட்டோ கற்பித்த இடம் அதன் உரிமையாளரான அக்காடமசு என்ற கிரேக்க வீரனுடைய பெயரில் Akadēmía என அழைக்கப்பெற்றது. இக் கிரேக்கச் சொல்லில் இருந்து academic, academy சொற்கள் உருவாயின. இச்சொல் கற்பிக்கும் இடத்தையும், பிளேட்டோவின் கோட்பாட்டினரையும் குறிக்கிறது.
284. Academic  qualificationகல்வித் தகுதி  

கல்வியில் பெறும் தேர்ச்சி, பட்டம், சிறப்பு நிலை முதலியன.
285. Academic council    கல்விக்குழு  

பல்கலைக்கழகத்தின் மிக உயர்ந்த கல்விஅமைப்பு.

பல்கலைக்கழகத்திற்குள் பயிற்றுவித்தல், பாடத்திட்டம், கல்வி முறை, தேர்வுத்திட்டம், தேர்வுத்தரம், முதலிய கல்வி தொடர்பானவற்றைப்  பேணவும் தொடர்பான நெறியுரை வழங்கவும் உள்ள அமைப்பாகும்.

(தொடரும்)