(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்:146-150 – தொடர்ச்சி)

சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் : 151-155

151. Above mentionedமேற்குறிப்பிட்ட
மேற்குறித்துள்ள  
முன்னர்ச் சொன்னதை எடுத்துரைப்பதற்காக இவ்வாறு கூறுகின்றனர். எனினும் மேலே தெரிவிக்கப்பட்ட  என்பதை முந்தைய பக்கங்களில் என்றில்லாமல்  அதே பக்கத்தில் மேலே எனக் கருதும் வெற்றுரையாகக் கருதித் தவிர்க்க வேண்டுகின்றனர் சட்ட வல்லுநர்கள். இந்த இடங்களில் மேலே என்பதைவிட /முன்னதாக  முன்னால் /ஏற்கெனவே/ முந்தைய என்று குறிப்பிடத் தெரிவிக்கின்றனர்.
152. Above normalஇயல்பின் மிகுந்த
இயல்பினும் மேலான  
இயல்பான நிலைக்கு மேம்பட்ட நிலையைக் குறிப்பது
153. above parசமநிலைக்கு மேல்
மிகு விலையில்   இயல்பை விட அல்லது எதிர்பார்த்தை விடச் சிறந்தது.    
பொதுவாகப் பத்திரங்கள், பங்குகள் போன்றவை அவற்றின் முகமதிப்பை விட மிகுதியாக விற்கப்படுவதைக் குறிப்பிடுகின்றனர்.
154. Above quotedமேலே எடுத்துரைக்கப்பட்ட  
இதே நீதிபதியோ வேறு வழக்குகளில் வேறு நீதிபதிகளோ தீர்ப்புரையில் தெரிவித்த கருத்தை மேற்கோளாக எடுத்துரைப்பது.

வாதுரைஞர்கள் அல்லது வழக்குரைஞர்களும் வேறு தீர்ப்புரைகளில் இருந்து தம் வாதத்திற்கு வலு சேர்க்கும் தீர்ப்பின் பகுதியை எடுத்துக்காட்டி மேற்கோளாகக் கூறுவர்.
155. Above saidமேற்சொன்ன  
அதே பக்கத்திலோ முந்தைய பக்கத்திலோ சொன்னதைக் குறிப்பிடல்

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்