(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : 1098- 1120 -தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : 1121-1135

(கவிஞர் சுரதா கி.பி.1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்)தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழிமாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

 1. ஐம்பால்
  ஐம்பால் – கூந்தல், ஐந்து வகையாக முடிக்கப்படுதலின் அப்பெயர்த் தாயிற்று.
  நூல் : பெரிய புராணவாராய்ச்சி (1924) பக்கம் : 11
  நூலாசிரியர் : வா. மகாதேவ முதலியார் (கிறித்தவ கலாசாலைத் தமிழாசிரியர்)
 2. கோளம் – தரை நூல்
  பா. வே. மாணிக்க நாயக்கர்
  நான் பா. வே. மாணிக்க நாயக்கரை அடிக்கடி பொன்மலையில் சென்று கண்டேன். மகாநாட்டிலிருந்து காட்டுப் புத்தூருக்கு வந்ததும் எனது (இ)லயன்சு குறிப்புகளைக் கொண்டு, உயிர் நூல், பூமி நூல் ஆகியவற்றை எழுதினேன். அவற்றை அடிக்கடி கொண்டு சென்று மாணிக்க நாயக்கரிடம் காட்டியதுண்டு. அவர் கலைச் சொற்களைக் கவனிப்பார் தனித்தமிழ்ச் சொற்களைப் போற்றி, இப்படி எழுதுங்கள் என்பார். பொருத்தமான புதிய சொற்களையும் சொல்லுவார். -கோளம் என்பதை ‘தரை நூல்’ என்று திருத்தினார்
  சுத்தானந்த பாரதியார்
  (நூல் : ஆத்ம சோதனை)
 3. சாமுத்திரிக நூல் – வடிவமை நூல்
  வடிவமை நூலிற் சொல்லும்
  ⁠வனப்பெலாம் அமைத்து வேதன்
  கடிமலர்ச் செங்கை வண்ணம்
  ⁠காட்டிய உருவு கொல்லோ
  !

  நூல் : நைடதம், நளன் தூதுப் படலம், பாடல் 89
  நூலாசிரியர் : அதிவீரராம பாண்டியன்
 4. Statue – உருநிலை
  குருவெனச் சென்னையிற் கூடி னானுக்கெந்
  திருநலஞ் சான்றொளிர் செய்ய மாணிக்க
  வருமணி யனையவ னாகு மில்லருக்
  குருநிலை யெடுத்தன ருவத்தி நெஞ்கமே!
 5. ஆசான் – ஆசிரியன் :
  (இங்கு டாக்டர் மில்லர் அவர்களைக் குறித்தது) உருநிலை – Statue
  நூல் : பாவலர் விருந்து

 6. புத்தி மயக்கம் – சிந்தை மருள்
 7. மோட்ச வீடு – மேலகம்
 8. ஆராதனை – வழிபாடு
 9. தேவாங்கம் – பட்டுச் சீலை
 10. சன்மார்க்கம் – நல்லாறு
 11. உன்னதம் – மேன்மை
 12. சிரக் கம்பம் – தலை நடுக்கம்
  நூல் : விசுவகர் மோபதேச வீரகண்டாமணி,
  பி. கல்யாண சுந்தராசாரி (நூலைப் பதிப்பித்தவர்)
 13. Deg – நீண்ட சமையல் பாத்திரம்
 14. Cheeks – கதுப்புகள்
 15. இராசுட்டிரம்   –   நாடு

(தொடரும்)
உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்