(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் : 267 – 273 தொடர்ச்சி)

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் : 274-280

(சொல் மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

274-280. பண்கள்

274. சட்சம்      —        குரல்

275. ரிசபம்     —        துத்தம்

276. காந்தாரம் —        கைக்கிளை

277. மத்திமம் —        உழை

278. பஞ்சம்    —        இளி

279. தைவதம் —        விளி

280. நிசாதம்    —        தாரம்

நூல்      :           கொக்கோகம் (1910) பக்கம் -106

நூலாசிரியர்      :           அதிவீரராம பாண்டியன்

உரையாசிரியர்  :           கொற்றமங்கலம் இராமசாமிப்பிள்ளை

(தொடரும்)

வமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்