(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்: 281-288 தொடர்ச்சி)

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் : 289-294

(சொல் மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

289 – 293. உடலசைவுகள் : 5

289. உத்தானிதம் —        மல்லாத்தல்

290. திரியக்கு        —        குறுக்கு அல்லது ஒருகணித்தல்

291. ஆசிதகம்       —        உட்காத்தல்

292. (இசு)திதம்       —        நிற்றல்

293. ஆன்மிதம்      —        குனிதல்

நூல் : கொக்தோகம் (1910) பக்கம் : 171

294. மகாவித்துவான் – பெரும்புலவர்

மார்க்கண்டேய புராணம்

வசனகாவியமும் அரும்பத விளக்கமும்

இஃது

சென்னை பிரசிடென்சி காலேசில் தமிழ்ப்புலமை நடாத்திவரும்

சமரசவேத சன்மார்க்க சங்க வித்வான்களிலொருவராகிய உபயகலாநிதிப் பெரும்புலவர்

தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

மொழிபெயர்த்தது

நூல்   :           மார்க்கண்டேய புராணம் வசனகாவியமும் அரும்பத விளக்கமும் (1909)

நூலாசிரியர்         :           தொழுவூர் வேலாயுத முதலியர் (1909)

பரிசோதித்தவர்  :           தொழுவூர் வே. திருநாகேஸ்வர முதலியார்

(தொழுவூர் வேலாயுத முதலியாரின் மூத்த புதல்வர்)

(தொடரும்)

வமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்