(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 291 – 313 இன் தொடர்ச்சி)

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 314 – 331

   

315. உற்பத்தி நுட்பியல்

Production Technology

316. ஊடறு நுட்பியல்

Disruptive Technology

317. ஊடாடு வரைவியல்

Interactive Graphics

318. ஊடுருவு ஏவியல்

Ballistics of Penetration

319. ஊட்ட உணவியல்

Sitology / Sitiology/ Dietetics / Nutrition Dietetics

320. ஊட்ட உணவு மானிடவியல்     

Nutritional Anthropology

321. ஊட்டணுவியல்

மின்னூட்டம் பெற்றிடும் அணு அல்லது அணுக்கள் குறித்த இயல். சுருக்கமாக ஊட்டணுவியல் எனப்படுகிறது.

முதலில் அகராதிகளில் இடம் பெற்ற ஒலிபெயர்ப்புச் சொல்லான அயனியியல் என்பதையே குறித்திருந்தேன். இப்பொழுது தவற்றினைத் திருத்திக் கொண்டு தமிழ்ச் சொல்லாகக் குறித்துள்ளேன்.

Ionics

322. ஊட்டவியல் 

உடலூட்டவியல், ஊட்ட வியல், ஊட்டவியல், சத்துணவு யியல் எனப்படுகின்றது.

சுருக்கமான ஊட்டவியல் – Trophology  என்பதையே நாம் பயன்படுத்தலாம். 

Trophology

323. ஊணியல்

Alimentology

324. ஊரக அரசியல்

Rural politics

325. ஊரக உளவியல்        

Folk என்பது நாட்டார், நாட்டுப்புறம் என்னும் பொருள்களைத் தரும் சொல். எனினும் இங்கேயும் வேறு சில இடங்களிலும் ஊரகம் என்று குறிக்கப் பெறுகிறது.

Folk Psychology

326. ஊரக விலங்கியல்   

Folk Zoology

327. ஊரகக் குமுகவியல்

Rural Sociology

328. ஊரகச் சொற் பிறப்பியல்

Folk என்பது நாட்டார், நாட்டுப்புறம் என்னும் பொருள்களைத் தரும் சொல். எனினும் இங்கேயும் வேறு சில இடங்களிலும் ஊரகம் என்று குறிக்கப் பெறுகிறது.

Folk Etymology

329. ஊரகப் பொருளியல்

Rural Economics

330. நகரவியல்

Urbanology

331. ஊர்தி ஆய உரிம வியல்

ஐக்கிய இங்கிலாந்தில் 1921 முதல் வழங்கப் பெற்ற ஊர்தி வரிச் சீட்டுகளை ஆராயும் துறை என்பதால் ஊர்திவரிச் சீட்டியல் எனக் குறித்திருந்தேன்.

Vehicle Excise Licence என்பதன் தலைப்பெழுத்துச் சொல்லே  VEL.

Excise-வழியாயம், ஆயம், தீர்வை, உல்கு எனப் பொருள்கள். பயணத்திடையே பெறும் ஆயம் என்பதால் வழியாயம் என்பது சரிதான். licence உரிமம் ஆகும்.

எனவே, ஊர்தி ஆய உரிம வியல் – vehicle excise licence எனலாம்.

Velology

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000