(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்  498 – 509 இன் தொடர்ச்சி)

510. கனிம இயல்

Metallogeny / Mineralogy

511. கனிம உறவியல்         

Paragenetic Mineralogy

512. கனிம வேதியியல்

Inorganic Chemistry

513. கனிமப் பொருளியல்

Mineral Economics

514. கனி யியல் 

Carpology

515. கன்னிமை இயல்

Parthenology

516. காட்சிக் குமுகவியல்

Visual Sociology

517. காந்த ஒலியியல்

Magneto acoustics

518. காந்த ஒளியியல்

Magnetooptics

519. காந்த நிலையியல்

Magnetostatics

520. காந்தநீர்ம இயங்கியல்

Magneto hydrodynamics

521. காந்தமின்ம இயங்கியல்

Magnetoplasmadynamics

522. காந்த வாயு இயங்கியல்

Magneto aerodynamics

523. காந்தப்பாய்ம இயங்கியல்

Magnetofluid Dynamics

524. காந்த விசையியல்

Magnetomechanics

525. காந்தவியல்

Magnetics

526. காப்பீட்டுக் கணக்கியல்

Actuarial mathematics

527. காயவியல்

விபத்துக் காயவியல்; காய அறுவை மருத்துவவியல், ஏதக்காயவியல், புண்ணறுவை யியல்,  தாக்கியல் எனப் படுகிறது. தாக்கியல் பொருந்த வில்லை.

Trauma என்னும் பழங் கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் காயம். எனவே, சுருக்கமாகக் காய இயல் >காயவியல் –  Traumatology இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Traumatology/ Tramatology

(தொடரும்) 

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000