(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்  759 –  779  இன் தொடர்ச்சி)
780. தண்டனை யியல்                        781. தண்டூர்திக் கணிப்பியல்Penology / Poenology 781. Sporalogy
782. தணிப்பக உளவியல் Clinical psychology
783. தமிழியல்Tamilology
784. தரப் பொறியியல்Quality Engineering
785. தர மும்மைQuality Trilogy
786. தரவரிசைப் புள்ளியியல்Rank order statistics
787. தரவு வனைம நுட்பியல்Data Processing Technology
788. தரவுக் கட்டமைப்பியல்Stringology
789. தரவுப் புள்ளியியல்Data Statistics
790. தருக்க உருவாக்கவியல்Mereology
791. தரைக்காட்டு வளைசலியல் அடுக்கம், அடுக்கல், அணி, ஆவலி, ஆவளி, இடைவெளி, இராசி, எல்லை, ஏற்ற இறக்க எல்லை, ஏற்ற-இறக்க நெடுக்கம், களம், காட்டு (மேய்ச்சல்) சரகம், காட்டுச் சரகம், சஞ்சரி, சரகம், சுற்றளவு, சுற்று, தரைக்காடு, தாரை , திரிதல், தொடர் எல்லை, தொடர், தொடர்ச்சி, நெடுக்கம், பத்ததி, பத்தி, பரப்பு எல்லை, பரப்பு, பவுஞ்சு , பெளஞ்சு , மட்டு, வரம்பளவு,  வரிசை, வீச்சு, வீச்செல்லை,  வேறுபாட் டெல்லை என range  என்பதற்குப் பொருள்கள் உள்ளன. மலைப்பகுதிக் காட்டினை மலைக்காடு என்றும் தரைப்பகுதிக் காட்டினைத் தரைக்காடு என்றும் பகுத்துள்ளனர். இங்கே தரைக்காடு என்பதைக் குறிக்கிறது.Range Ecology
792. தலைக்காலி யியல்Teuthology
793. தலை யியல்Cephalology
794. தழலியல் /  வெப்ப இயல்Pyrology / Thermology
795. தளர்வுஇயக்க இயல்Relaxation Kinetics
796.தற்கட்டுப்பாட்டமைப்பியல், தன்னாள்வியல்Cybernetics
797. தற்கொலை யியல்Suicidology
798. தனி உயிரியியல்Idiobiology
799. தனிஉரிம எண்ணியல்Autonumerology
800. தனியர் உளவியல்Individual Psychology
801. தன் வளைசலியல்Autecology
802. தன்னியல் Autology – தன்னியல், தன்னைப் பற்றி ஆயும் கலை, தன்னாய்வியல் எனப்படுகின்றது. சுருக்கமாகத் தன்னியல் – Autology என இங்கே தரப்பட்டுள்ளது.Autology
                  

(தொடரும்) 

 இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000