ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 226-300

 1. செபுரி நோயல் – Jeffrey Noel
 2. செம் – Gem
 3. செயென் – Cheyenne
 4. செரி தெயிலர் – Jeri Taylor
 5. செவருலெட்டு – Chevrolet
 6. செனரல் மில்சு General Mills
 7. செனீபர் அனித்தன் – Jennifer Aniston
 8. சேகா – Sega
 9. சேடன் – Sedan
 10. சேலம் – Salem
 11. சோசுவா புரூக்கசு – Joshua Brookes
 12. சோனதன் மோரிசு – Jonathan Morris
 13. சோனி – Sony
 14. சோனிகன் – Sonic
 15. சைமன் மரியசு – Simon Marius
 16. தகோட்டா –  Dakota
 17. தமினி எபுனோலுவா ஒகுலு – Damini Ebunoluwa Ogulu
 18. தம்பா – Tampa
 19. தல்லஃகசீ – Tallahassee
 20. தன்கன் – Duncan
 21. தாமசு நசே – Thomas Nashe
 22. தாமன் செறி – Tomjerro
 23. தாமி திபில் – Tommytibble
 24. தாம் – Tom
 25. தாரியா மார்கெண்டாராஃபர் – Daria Morgendorffer
 26. தார்பக்கு – Starbucks
 27. தாவீது இரீடு – Davidread
 28. தாவீது பெக்காம் – David Beckham
 29. திமோத்தி / திம் –  Timothy / Tim
 30. திம் இலிஃகோரோ – Tim Lihoreau
 31. திம்மிதிபில் – Timmytibble
 32. தியோடோர் இலெவிட்டு -Theodore Levitt
 33. திரானா – Tirana
 34. திரெண்டன் – Trenton
 35. தில்வொர்த்து – Dilworth
 36. தீயிலையன் / ஈவில் இலீபி – Evilleafy
 37. தீவு காப்பர் – Steve Capper
 38. தீன் கோண்டசு – Dean Koontz
 39. தூயிசுபருகு -Duisburg
 40. தூரெட்டன் நோய்க்குறி – வெதிர்ப்பு – Tourette syndrome
 41. தெக்குசாசு, மெக்குசாசு தெச்சாசு – Texas தெசாசு – Texas
 42. தெக்சுமெக்சு(தெக்குசாசு,மெக்குசாசு) Pakuthi 4. 85
 43. தெட்டுராயிட்டு – Detroit
 44. தெயிலர் – Tailor Pakuthi
 45. தெயிலர் சுவிஃபிட்டு – Taylor Swift
 46. தெலெடப்பி – Teletubby
 47. தென்வர் – Denver
 48. தென்னசி – Tennessee
 49. தொண்டோ திக்கே – TONTO DIKEH
 50. தொபெக்கா – Topeka
 51. தொயாட்டா – Toyota
 52. தொனாற்று திரம்பு – Donald Trump
 53. தேண்ணி – Danny
 54. தேவு – Dave
 55. தேவு இரெட்டிசு – Dave Reddix,
 56. தேவு தாத்தா – Grandpadave
 57. தோ மேட்டெர் – Tow Mater
 58. தோக்கே மகின்வா – TOKE MAKINWA
 59. தோரத்தி ஆன் – Dorothy Ann
 60. தோரா – Thora
 61. தோரிசு இலெசிங்கு – Doris Lessing
 62. தோனடெல்லோ – Donatello
 63. தைலசு – Tails
 64. நடினி கோயல் – Nadine Coyle
 65. நதாலியா ஊடு – Natalie Wood
 66. நவம்பர் – November
 67. நிஃகோன் – Nihon
 68. நிக்கோல் கிடுமன் – Nicole Kidman
 69. நிசான் – Nissan
 70. நிஞ்சா – Ninja
 71. நிண்டெண்டோ – Nintendo
 72. நியூயார்க்கு எராலுடு திரிபியூன் / புதுயார்க்கு எராற்று திரிபியூன் – New York Herald Tribune
 73. நெதர்லாந்து – Netherlands
 74. நெபுரசுகா – Nebraska
 75. நெவாடா – Nevada

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்