கலைச்சொல்  105.கீறல் வெருளி-Amychophobia

பொதியில் முனிவன் புரை வரைக் கீறி (பரிபாடல் : 11.11) என வருகிறது. கீறு>கீறல்+வெருளி

கீறல் வெருளி-Amychophobia

கலைச்சொல்  106. குருதி வெருளி-Hemophobia/Hematophobia

குருதி என்னும் சொல்லை 66 இடங்களிலும், குருதித்து(1), குருதிய(1) ஆகியசொற்களையும் சங்கப்புலவர்கள் கையாண்டுள்ளனர்.

குருதியைக் கண்டால் ஏற்படும் இயல்பு மீறிய பேரச்சம் ஆகிய

குருதி வெருளி-Hemophobia/Hematophobia

 

கலைச்சொல்  107. கூட்ட வெருளி-Ochlophobia/Demophobia/Enochlophobia

ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து (பதிற்றுப்பத்து : 72.12)

மாற்று அருந் தெய்வத்துக் கூட்டம் முன்னிய (பதிற்றுப்பத்து : 88.24)

பல் மீன் கூட்டம் என்னையர்க் காட்டிய, (அகநானூறு : 240.6)

கூட்டத்தைக் கண்டு ஏற்படும் இயல்பு மீறிய பேரச்சம் ஆகிய(கூட்ட(ம்) +வெருளி)

கூட்ட வெருளி-Ochlophobia/Demophobia/Enochlophobia

கலைச்சொல்  108. கோழி வெருளி-Alektorophobia

 கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி (திருமுருகு ஆற்றுப்படை :திருமுருகு ஆற்றுப்படை : 38)

கானக் கோழி கதிர் குத்த,   

மனைக் கோழி தினைக் கவர; (பொருநர் ஆற்றுப்படை : 222-223)

கோழி சேக்கும் கூடுடைப் புதவின் (பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை : 53)

கோழி எறிந்த கொடுங் கால் கனங் குழை (பட்டினப் பாலை : 23)

மனை உறை கோழி குறுங் கால் பேடை, (குறுந்தொகை : 139:1)

இவ்வாறு, சங்க இலக்கியங்களில் கோழி 19 இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கோழியை பார்ததால் ஏற்படும் தேவையற்ற பேரச்சம்:

கோழி வெருளி-Alektorophobia.