புரட்டாசி 07 & 08 , 2048 சனி 23& 24.09.2017

15.00 மணி முதல்

கம்பன் விழா, பிரான்சு

நாட்டியம்
வாழ்த்துரை
விருதுகள் வழங்கல்
சிறப்புரை
பாட்டரங்கம்
பட்டிமன்றம்
ஆய்வுரை
கவிமலர்
பாவலர் பட்டம் வழங்கல்
வழக்காடு மன்றம்
சுழலும் சொற்போர்
விருந்தோம்பல்