‘அகரமுதல’ இதழின்

படைப்பாளர்களுக்கும்

செய்தியாளர்களுக்கும்

படிப்பாளர்களுக்கும்

பகிர்வாளர்களுக்கும்

கருத்தாளர்களுக்கும்

பரப்பாளர்களுக்கும்

 

அல்லன தொலையவும் நல்லன பெருகவும்

இன்பமும் மகிழ்ச்சியும்  பொங்கிடவும்

அன்பு வாழ்த்துகள்!

 

அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஆசிரியர் 

‘அகரமுதல’ < www.akaramuthala >