அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 501-598

501) முச்சக்கர வண்டி Tricycle
502) முடி திருத்தல் Haircut
503) முடிமூடிக் குரங்கு Gorilla
504) முடியிலித் துன்னெலி Naked Mole Rat
505) முட்டை அடுக்கடை Slamwich
506) முதலை Gavial
507) முதுகுப் பை Backpack
508) முதுகுப் பை Backpack
509) முப்பருவ அறை Three Season Room
510) மும்மடலி Trilobite
511) மும்மடிச் சோளம் Nachos
512) முரட்டுத் தோலி Pachyderm
513) முரல் ஒலி Buzzing sound
514) முரல் பறவை Hummingbird
515) முள்ளி Cardoon
516) முற்ற அரங்கம் Patio Room
517) முற்ற நாற்காலி Patio Chair
518) முன்பள்ளி Pre school
519) மூ மா Dinosaur
520) மூக்கொழுகல் Snot
521) மூச்சுத்தடை Suffocate
522) மூடுந்து Van
523) மூட்டை முடிச்சு Bag and baggage
524) மூன்றாம்கண் Cyborg Eye
525) மெய்ம்மைக் காட்சி Reality Show
526) மேசை வரிப்பந்தாட்டம் Ping Pong
527) மேசை விளக்கு Table Lamp
528) மேடைக் கோற்பந்தாட்டம் Pool Game
529) மை எழுதி Pen
530) யாழி Guitar
531) வகிர் கரடி Raccoon
532) வகிர் கரடி Raccoon
533) வங்கி Ypokatastim
534) வடி குட்டை Cesspool
535) வடிகால் Drain
536) வட்ட இரம்பம் Circular Saw
537) வட்டகை / உருளிப்பட்டை Tire
538) வட்டை மீன் Crappie
539) வருடு நாற்காலி Massage Chair
540) வரை சுதை Crayon
541) வரை தடி Ruler
542) வலவன் Pilot
543) வல்லமை படைஞர் Power Ranger
544) வல்லுந்து Jeep
545) வழங்கூர்தி Delicery Vehicle
546) வழி வழி Heres
547) வளி வாட்டி Gas Grill
548) வளிப்பதனி Air Conditioner
549) வளிம உருண்டை(விளக்கு) Plasma Globe
550) வளிம வளைய (விளக்கு) Plasma Orb
551) வளிம விளக்கு Plasma Light
552) வளிமக் குழல் (விளக்கு) Plasma Tube
553) வளிமக் கவிகை (விளக்கு) Plasma Dome
554) வளிமக் கோள (விளக்கு) plasma sphere
555) வளிமப் பந்து (விளக்கு) Plasma Ball
556) வளிமம் Gas
557) வளை தித்தி Candycane
558) வளை வெதுப்பி Bagel
559) வளைகோலாட்டம் Hockey
560) வாடகையூர்தி Taxi
561) வாட்டு கலன் Toaster
562) வாய்ப்பு நல அறை Convenience Room
563) வாருகோல் Rake
564) வார்ப்பட்டை Belt
565) வாலிலி chimpanzee
566) வானூர்தி / பறத்தூர்தி Flying Vehicle
567) வானூர்திக் குழு Aerosynodo
568) வான்முகம் Aerodrom
569) விக்கல் Hiccup
570) விசிறி Fan
571) விசைப்படகு , இயந்திரப்படகு, வேகப்படகு Motorboat/Speedboat/Powerboat
572) விண் ஓடம் Spaceship
573) விண்ணுடை Spacesuit
574) வியப்புக் குறி Exclamation Point
575) விரலளவுப் பொரியல் Finger chips
576) விரல் முறிப்பு / நொடிப்பு / சொடுக்கு Snapping
577) விரைவு உணா fast food
578) விரைவு மானி Speedo metre
579) விலங்குத் தோல் / அதள் Leather
580) விழியாடி Contact Lens
581) விளையாட்டுப் பயன்பாட்டு ஊர்தி/ வி.ப.ஊ. Sport utility vehicle/SUV
582) விறல்மிகு சிறுமியர் Powerpuffgirls
583) விற்பனை Vend
584) வீர தீரப்படம் Adventure Film
585) வெண்தேநீர் White tea
586) வெதிர்ப்பு Tourette syndrome
587) வெதுப்பம் / வெதுப்பி Bread
588) வெந்நீர்க்கலன் Water Heater
589) வெந்நீர்த் தொட்டி Hot Tub
590) வெப்ப மானி Thermometer
591) வெப்பச் சீராக்கி Thermostat
592) வெளவாலன் Batman
593) வெளி உயிரி Ultimate Alien
594) வெளி சூடேற்றி space heater
595) வெள்ளி Venus
596) வெள்ளெலி Hamster
597) வெள்ளையம் Nickel
598) வெறிநாய்க்கடி நோய் Rabies

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்