ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 301-375

 

 1. நோன்சோ தியோபி – Nonso Diobi
 2. நோவா கிளாசு -Noah Glass
 3. பசுடெர் பாசுடெர் – Buster Baxter
 4. பட்டான் -Bataan
 5. பமீலா ஆண்டெர்சன் – Pamela Anderson
 6. பருனாபாய் – Burna Boy
 7. பாஃகோயிஃகோயி – Pohoehoe
 8. பாங்கி வெ. – Banky W
 9. பாசி பாபு (இசுபாங்குபாபு) – SpongeBob
 10. பாசுடன் – Boston
 11. பாடன் இரெளசு – Baton Rouge
 12. பாபிலோ – Pablo
 13. பாரினி – Barney
 14. பார்பி – Barbie
 15. பாலிடி -Baldi
 16. பிக்கா – Pika
 17. பிங்கி – Binky
 18. பிசு தோன்- Biz Stone
 19. பிப்பிரவரி – February
 20. பிரான்சிசு சுகாத்தர் ஃபிட்டு செராலுடு – Francis Scott Fitzgerald
 21. பிரான்சு – Framce
 22. பிரிட்டினி இசுபியர்சு – Britney Spears
 23. பிரொமீதியசு – Prometheus
 24. பிலிப்பினோ – Filipino
 25. பிலிப்பைன் – Philippine
 26. பிலிப்பைன்சு – Philippines
 27. பிலுடு இலில்லி – Bild Lilli
 28. பில் ஃபிங்கர் – Bill Finger 1410
 29. பீப்பாய்த் தலையன் – Butt head
 30. பீவிசன் – Beavis
 31. பீவிசன் – Beavis
 32. புருனில்லா தீகன் – Prunella Deegan
 33. புலகன் – Bulacan
 34. புளோரிடா – Florida
 35. புனித நிக்கோலசு – Saint Nicholas
 36. பூபெறி – BooBerry
 37. பெஞ்சமின் பிரிகன்- Benjamin Briggs
 38. பெட்டா – Betta
 39. பெண்டகன் – Pentagon
 40. பெப்பா – Peppa
 41. பெரிலிசுடெயின் –
 42. பெருசியா – Persia
 43. பெருமகனார் தாமசு சுசானோ – Don Tomas Susano
 44. பெல்சியன் – Belgian
 45. பென் தென்னிசன் – Ben Tennyson
 46. பென்னி – Penny
 47. பேட்டிரிகன் –  Patrick
 48. பேட்டிரிகன் / பதிரீசியார் – Patrick
 49. போஎபி – Phoebe
 50. போஎபி தெரெசி – Phoebe Terese
 51. போகோலீ – Pokolee
 52. போசுனா – Bosna
 53. போர்த்துகல் – Portugal / Portuguese
 54. போலந்து- Poland
 55. போபு கேன் – Bob Kane
 56. போல்சுவிக்கர் – Bolshe
 57. போல்செவிக்கு – Bolshe
 58. போனீசியன் – Phoenician
 59. மஃபி கிராசுவயர் – Muffy Crosswire
 60. மசீது மைக்கேல் – MAJID MICHEL
 61. மடோன்னா – Madonna
 62. மணிலா – Manila
 63. மணிலா-தெல் மாண்டே கரே – Manila-del Monte Garay
 64. மரியோ – Mario
 65. மாசச்சூசெட்சு – Massachusetts
 66. மாரக்கு கிராவிச்சு – Mark Gravich
 67. மார்க்கு பிரெளன் – Marc Brown
 68. மார்ச்சு – March
 69. மிக்கி (எலி) – Mickey (Mouse)
 70. மிசிசிப்பி Mississippi
 71. மிசெளரி – Missouri
 72. மிச்சிகன் – Michigan
 73. மிட்சுபிசி -Mitsubishi
 74. மியாமி – Miami
 75. மின்னி – Minnie

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்