(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் 246-250 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – தொடர்ச்சி)

சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் 251-255

251. Abstinenceதவிர்ப்பு   விட்டொழித்தல், உண்ணாநோன்பு, துய்ப்புத் தவிர்ப்பு   விருப்பமான ஒன்றை விலக்கல் அல்லது செய்யாது விடுதல்.   காண்க: abstain; 2. Abstaine
 252. Abstract                          பொருண்மை;   பொழிப்பு; பிழிவு; கருத்தியலான; உரைச்சுருக்கம் எடுகுறிப்பு; சுருக்கக் குறிப்பு, (சுருக்கக்குறிப்புகள்,).   ஒரு நூல் அல்லது ஆவணத்தின் அடிப்படைக் கருத்தின் சுருக்கம் மக்கள் அல்லது பொருட்கள் பற்றிய பொதுப்படையான கருத்தைக் சுருக்கப் பொழிவாக எடுத்துரைக்கும் முறை   குழந்தைத் தொழிலாளர் (தடை மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 1986, பிரிவு 12./ Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986)
 253. Abstract billசுருக்கப்பட்டி   மாநில அரசால் சில்லறைச் செலவினப் பொருள்களுக்கான பணத்தைப்பட்டியல் வழிக் கோருகையில் ஆதாரச் செலவுச்சீட்டு இல்லாத நேர்வில், பிற்பாடு சுருக்கப்பட்டியில் இணைத்துக் கோரப்படுகிறது.
254. Abstract bookசுருக்கப் புத்தகம்   கட்டுரைச் சுருக்கங்களின் தொகுப்பு   கருத்தரங்கப் பங்கேற்பாளர்களின் பயன்பாட்டிற்காகச் சுருக்கித் தரப்படும் தொகுப்பாகும்.
255. abstract of accountsகணக்குச் சுருக்கம்   ஒரு நிறுவனம் அல்லது அமைப்பின் ஆண்டுக் கணக்கு விவரங்களைச் சுருக்கமாக வெளியிடப்படுவதாகும். பொதுவாக, நிதியாண்டின்  நிதிநிலை, செயல்பாட்டின் உண்மையான பார்வையை இது வழங்குகிறது.

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்