தலைப்பு-நல்லனவற்றிற்கு ஆசைப்டபலாம், ஆறு.அழகப்பன் ; thalaippu_nallavanatriruku_aasaipadalaam_aaru-azhakappan

நல்லனவற்றிற்கு ஆசைப்படலாம்!

நல்லனவற்றிற்கு ஆசைப்படுவது தீங்கான செயலன்று. முடவன் கொம்புத்தேனுக்கு ஆசைப்பட்டாலும், நல்ல மனமுள்ள ஒரு மலையேறுபவன் மனம் வைத்தால் அந்தக் கொம்புத் தேனை முடவனுக்குக் கொடுக்க முடியாதா?

 கலைமாமணி ஆறு.அழகப்பனார்: நாடகச் செல்வம்: பக்கம்.136