சாதியும் சமயமும் நாளும் அழிப்பன!

அன்பும் அறனும் என்றும் வளர்ப்பன!

அறநெறி போற்றுவோம்! அல்லவை போக்குவோம்!

தமிழ்நலம் காப்போம்! உயிரினம் மதிப்போம்!

அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

இதழுரை

அகரமுதல 221  தை 01 – 07, 2049 , சனவரி 14-20,2018