வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 39(2.09). சிற்றினம் விலக்கல்

[வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 38(2.08) தொடர்ச்சி]

 

 மெய்யறம்

இல்வாழ்வியல்

39. சிற்றினம் விலக்கல்


 1. சிற்றினங் குணத்திற் குற்றமிகு மாக்கள்;

சிற்றினம் என்பவர் தனது குணநலன்களில் குறைகளை உடையவர்;

 1. பெருமிதந் தன்னைப் பேணா மாக்கள்;

தன்னுடைய மதிப்பைப் பேணிப் பாதுகாக்க இயலாதவர்கள்;

 1. அற்பத் தன்மை யளாவிய மாக்கள்;

சிறுமைக் குணங்களை விரும்புபவர்கள்;

 1. பொறியின் பங்களிற் செறிவுறு மாக்கள்;

ஐம்புலன்களினால் கிடைக்கும் இன்பங்களில் தம்மை அதிகமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்பவர்கள்;

 1. சுயநயங் கருதும் பயனிலா மாக்கள்.

தம் நலத்தையே எப்பொழுதும் எண்ணும் சுயநலம் உடையவர்கள் ஆகியோர் ஆவர்.

 1. சிற்றினம் பொருளையுஞ் சீரையு மழிக்கும்;

சிற்றினம் ஒருவன் அடைந்த செல்வத்தையும் பெருமையையும் அழிக்கும்;

 1. அற்றமுங் குற்றமு முற்றிடச் செய்யும்;

மேலும் அச்சத்தையும் குற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும்;

 1. முற்றவ நலத்தொடு கற்றவுஞ் சிதைக்கும்;

மேலும் ஒருவர் தனது மேன்மையான நடத்தையினால் அடைந்த பெருமைகளையும் அவர் கற்றதனால் அடைந்த அறிவினையும் அழிக்கும்;

 1. நரகும் பழியு நண்ணிடச் செய்யும்.

மேலும் மற்றவர் நம்மை இகழுமாறு செய்து நரகத்தில் விழவைக்கும்.

 1. சிற்றினப் பற்றினைச் சிறிதும் வேண்டேல். ஆதலால் சிற்றினத்தின் மீதான விருப்பத்தை அறவே நீக்குதல் வேண்டும்.

– வ.உ.சிதம்பரனார்

Related Posts

நான் கண்ட வ. உ. சி. – கி.ஆ.பெ.2 /2

நான் கண்ட வ. உ. சி. – கி.ஆ.பெ.2 /2

நான் கண்ட வ. உ. சி. – கி.ஆ.பெ.  1/2

நான் கண்ட வ. உ. சி. – கி.ஆ.பெ.  1/2

வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 48(2.18). அச்ச மொழித்தல்

வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 48(2.18). அச்ச மொழித்தல்

வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 47(2.17). செருக் கொழித்தல்

வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 47(2.17). செருக் கொழித்தல்

வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 46(2.16). துயி லொழித்தல்

வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 46(2.16). துயி லொழித்தல்

வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 45(2.15). மடி யொழித்தல்

வ.உ.சிதம்பரனாரின் மெய்யறம் 45(2.15). மடி யொழித்தல்

Leave a Reply

Your email address will not be published.