தலைப்பு-செந்தமிழ், தாமோதரன்கபாலி ; thalaippu_sandhamolikkum_senthamizhe_kabali

சந்தம் ஒலிக்கும் செந்தமிழே!

 

முத்து முத்தாய்த் தமிழ்ச்சொற்கள்
முந்தும் உயிரை அரவணைக்கும்
கொத்துக் கொத்தாய்ப் பெரும்வினைகள்
கொள்ளும் உயிரைக் கடைத்தேற்றும்
சித்துச் சித்தாய் அகமடங்க
திங்கள் ஒளியாய்க் குளிர்விக்கும்
சத்துச் சத்தாய் உயிர்க்கலந்து
சந்தம் ஒலிக்கும் செந்தமிழே!

தாமோதரன் கபாலி