குருவி : kuruvi

சின்னஞ் சிறிய குருவி பார்!
சிலிர்த்துப் பறக்கும் அழகைப் பார்!
கன்னங் கரிய குஞ்சுடன்
களித்து மகிழும் அன்பைப் பார்!

தென்னங் கீற்று ஊஞ்சலைத்
தேடி யமரும் அறிவைப்பார்!
புன்னை மரத்தில் கூட்டினைப்
பொருந்தக் கட்டும் திறனைப்பார்!

முன்றிலில் காய் நெல்லினை
முனைந்து கொறிக்கும் முயற்சிபார்!
சின்ன சின்ன கால்களால்
சிலிர்க்க நடக்கும் விரைவைப் பார்!

தன்னைத் தானே இயக்கியே
தன்னின் குடும்பம் பேணுமே!
உன்னை வளர்த்துக் கொள்ளவே
உயர்ந்த கல்வி அளிக்குமே!

விடுதலை யாய் வாழுமே,
வீண் செயல்கள் இல்லையே!
அடிமை வாழ்வில் பிழைத்திடும்
அனைவ ருக்கும் பாடமே!

தா.பெ.அ.தேன்மொழி தழல்