சிந்தி!

கல்லும் கடவுளும் : kallumkadavulum
காளி தாசு