தலைப்பு-தானேஅருள்வாள்தமிழன்னை-தாமோதரன் கபாலி :thalaippu_arulvaalthamizhannai_kabali

தானே அருள்வாள் தமிழன்னை!

தமிழன் னையைக் கைவிடாதே
தாங்கி உயிரை அணைப்பவளாம்!
அமிழ்தக் கலசம் கையேந்தி
அன்பு கலந்து கொடுப்பவளாம்!
குமிழைப் போன்ற வாழ்க்கையிலே
குன்றா விளக்காய் ஒளிதருவாள்!
தமிழில் பாடி மனமுருக
தானே அருள்வாள் தமிழன்னை!

தாமோதரன் கபாலி