(பன்னீர் செல்வத்தின் புதிய புரட்சிக்கவி: களம் : 3  காட்சி : 5 தொடர்ச்சி)

பன்னீர் செல்வத்தின் புதிய புரட்சிக்கவி: களம் : 4 காட்சி : 1

அமுதவல்லி – உதாரன், இளவரசி கூண்டுக்கிளையப் பார்த்துப் பாடுகிறாள்

இசைப்பாடல்

அமுதவல்லி:            யாப்பநூல்சொல்ல      வந்தார்

                                                                   கிளியே- என்றன்

                             காப்புடைத்துக் காவல் கொண்டார்

                                                                   கிளியே          கிளியே

                             வாய்ப்பான    நேர    மிங்கே

                                                                   கிளியே- வீணில்

                             வதையாக       மறையு தந்தோ

                                                                   கிளியே          கிளியே

                             விழிகுருடர்    என்று  சொன்னார்

                                                                   கிளியே – எனக்கு

                             விழியிரண்டும் போத            வில்லை

                                                                   கிளியே கிளியே

                             பகையாகிக்     கழியுங் காலம்

                                                                   கிளியே – அவர்தாம்

                             பதைப்பாகி    வந்தா  ரில்லை

                                                                   கிளியேகிளியே

(பின்புறமாக வந்து)

உதாரன்                   முத்தமிழுஞ்   சொல்ல வந்தேன்

                                                                   கிளியே      – ஈங்கே

                             முத்தெடுக்க    மூழ்கி    விட்டேன்

                                                                   கிளியே    கிளியே

                             வித்தையினைப்         பயிற்ற    வந்தேன்

                                                                   கிளியே          – காதல்

                             வித்தையிலே   தேர்ந்து          விட்டேன்

                                                                   கிளியே   கிளியே

                             நிலவொளியைப்        பாட    வந்தேன்

                                                                   கிளிளே- தங்க

                             நிலவைநான்   பிடித்து     விட்டேன்

                                                                   கிளியே கிளியே

                             இலவங்காய்   எனநி  னைத்தேன்

                                                                   கிளியே – கனிந்த

                             எலுமிச்சை     பெற்று விட்டேன்

                                                                   கிளியே கிளியே

                             திரையும்      நடுவிருக்க

                                      குருடெனும்   பழியிருக்க

                             இணையும்     நினைவிருக்க     நெஞ்சத்திலே –காதல்

                                      இல்லாமல்     இருப்பதில்லையிப்  பருவத்திலே

அமுதவல்லி:            இணைத்து      வைத்ததுவும்   நிலவல்லவோ

                                      நினைத்து       அழைத்தவளும்நானல்லவோ

                             விழிகள்         நாடுவதும்

                                                                   நினைவு கூடுவதும்

                             கரங்கள் தேடுவதும்

                                                                   நீயல்லவோ    – காதல்

                             இளமையின்   தேவைக் குணமல்லவோ

உதாரன்:                  வெல்லும் அரசும்

                                                             இன்றெமைக் கொல்லுமா – நம்

                             தேவைக்குச்    சோலையிது    போதுமா

அமுதவல்லி:            உன்னை நாடிவரும்

                                                                   என்னை அள்ளியிட

                             புன்னை மலருமிடம்

                                                                   போதுமே- எந்த

                             மன்றமும் தனிமையின்

                                                             சுகந்தருமா ?

(தொடரும்)

புலவர் சா.பன்னீர்செல்வம், புதிய புரட்சிக்கவி