தலைப்பு-மை வைத்துப்பார்க்கும் மக்கள் : thalaipu_maivithu_venkataramvasi

மை வைத்துப்பார்க்கும் மக்கள்!

தேர்தல்

வெல்வது யார்

என்று தெரிய

மை வைத்துப்

பார்க்கும் மக்கள்.

 

*****

 காற்று வாக்கில் போயோ

நேர் வாக்கில் போயோ

குறுக்கு வாக்கில் போயோ

வாக்களியுங்கள்!

குருட்டு வாக்கில்

மட்டும் வேண்டா!

*****.

வாங்கிய வாக்குகள்

கொடுத்த வாக்குகளை

மறக்கடிக்கக் கூடாது!

*****

நேர்மை

வாய்மை

கடமை

உரிமை

வறுமை

கொடுமை

நன்மை

திறமை

செம்மை

மடமை . . .

போக்கச் சில மைகள் . . .

ஆக்கச் சில மைகள் . . .

ஒழிக்கச் சில மைகள் . . .

பன்மைகள் கலந்த

ஒரு மை இந்த

விரல் மை!

*****

கறை படாத கைகளைத்

தேர்ந்தெடுக்கக்

கறை படலாம் விரல்கள்!

*****

கறை நல்லது!.

சலவைத் தூளுக்கு மட்டுமல்ல. . .

மக்கள் வாழ்க்கைக்கும் தான்!

 

 வேங்கடராம்

http://venkatramvasi.blogspot.in/2011/04/blog-post_13.html