அருளாழி நயந்தோய் நீஇ !

அறவாழி பயந்தோய் நீஇ !
மருளாழி துறந்தோய் நீஇ !
மறையாழி புரந்தோய் நீஇ !
மாதவரில் மாதவன் நீஇ !
வானவருள் வானவன் நீஇ !
போதனரிற் போதனன் நீஇ !
புண்ணியருட் புண்ணியன் நீஇ !

 

வீரசோழியம், யாப்பருங்கலம் 11 உரை

பெருந்தொகை தொகுப்பு: மு.இராகவையங்கார்: 188