ஒளவை தி.க.சண்முகம் பெருமங்கலம் 106, சென்னை

சங்கரதாசு சுவாமிகள் நினைவு மன்றம்

சித்திரை 13, 2049 வியாழன் ஏப்பிரல் 26, 2018 மாலை 5.30

இடம் – இராகசுதா அரங்கம், மயிலாப்பூர்,

சென்னை 600 004

கலை மேதை விருதுகள்,
தமிழ்ச் சான்றோர் விருதுகள்,
சுவாமிகள் நினைவு சிறப்பு விருதுகள், 
நூற்றாண்டு நினைவு விருதுகள் வழங்கல்