ஆடி 08, 2048 / சூலை 24, 2017 திங்கள் மாலை 5.00

 

காமராசர் – கண்ணதாசன் பிறந்தநாள் விழா, திருச்சிராப்பள்ளி

மாணவரரங்கம்

மரபுப்பாவரங்கம்

ஆய்வரங்கம்

 

பைந்தமிழ் இயக்கம்,

உலகத்தமிழ்க்கழகம்,

திருச்சிராப்பள்ளி