மார்கழி 09, 2048 ஞாயிறு

திசம்பர் 24, 2017 காலை 10.30

தமிழ்க்குறும்பா நூற்றாண்டு

காந்திநகர் அரசுநூலக வாசகர் வட்டம்

 அடையாறு, சென்னை

தலைமை: கவிஞர் மு.முருகேசு