ஆடி 11, 2048 / சூலை 27, 2017

தமிழ் மொழி உரிமைக்காக வடக்கிருத்தல் – மதுரை

 

தமிழை உயர்நீதிமன்ற மொழியாக்குவோம்!

 

வடநாட்டினரால் வஞ்சிக்கப்படுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி இடுவோம்!

 

உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் – போராட்டக் குழு