ஆனி 31 & 32, 2048 / சூலை 15 & 16, 2017

திலகவதியார் திருவருள் ஆதீனம்

திருமுறை மாநாட்டுக் குழு

4ஆம் ஆண்டு திருமுறை மாநாடு

நகர் மன்றம், புதுக்கோட்டை 622001