புரட்டாசி 21, 20 / 2048   சனி,  ஞாயிறு 

07.10. & 8/10.2017

புழுதிவாக்கம் தமிழ் இலக்கிய மன்றம்

15 ஆவது ஆண்டு விழா

முத்தமிழ்க்கலை விழா

 போட்டிகள், பரிசளிப்பு

 

முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன்

திருவாட்டி மலர்விழி

திரு ந.முத்து(ரெட்டி)

த.மகாராசன்