ஞாயிற்றுக்கிழமை 10.12.2017 காலை 10.00

விவேகானந்தர் அரங்கம்,

அண்ணா பல்கலைக்கழகம்

முனைவர் வா.செ.குழந்தைசாமி முதலாமாண்டு நினைவும்

குலோத்துங்கன் தமிழ் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை விருது அளிப்பும்