ஆவணி 03, 2048 வெள்ளிக்கிழமை 19.08.2017

காலை 10.00

வி.இ.நா.செ.கு.நா.கல்லூரி, பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம்,

விருதுநகர்

தமிழ் இலக்கியங்களில் வழிபாடுகள்

முதுகலைத்தமிழ்த்துறை