[சித்திரை 13, 2047 / ஏப்பிரல் 26, 2016 மாலை 6.00]

தாமரைத்திரு ஔவை சண்முகம்

104 ஆவது பிறந்தநாள் விழா

திருவுருவப் படங்கள் திறப்பு

தமிழ்ச்சான்றோர் விருது வழங்கல் 

[படங்களை அழுத்தின்  பெரிதாகக் காணலாம்.]