தலவாக்கலையில் மே நாள் நிகழ்வு – ஒளிப்படங்கள்

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]

பெயர்-திருஞானம் : name_peyar_paa.thirugnaanam