பிரித்தானிய வல்வை நலன்புரிச் சங்கம் நடத்திய 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கோடைவிழா மிகச்

சிறப்பாக கடந்த 07-07-2014 அன்று நடைபெற்று முடிந்தது.

அந்நிகழ்வின் ஒளிப்படத் தொகுப்புகள் இங்கே!

ஒளிப்படங்களைச் சொடுக்கிக் காண்க!