புத்தக வெளியீட்டு விழா

புத்தகத்தின் பெயர் :

 ‘ History of the dispossessed Sri lankan Tamils’” 
( உரிமை இழந்த இலங்கைத் தமிழரின் வரலாறு )

வைகாசி 23 / மே 6 மாலை 5.30

இடம் : இரா  அரண்மனை (Erra Palace, 10 Karachi Drive, Markham, Ontario)

[பெரிதாகக் காணப்படங்களை அழுத்துக.]