தலைப்பு-அல்லல் அறுப்பானை வாழ்த்துக : thalaippu_allalaruppaanaivaazhthuga

அல்லல் அறுப்பானை வாழ்த்துக!

சாதிகுலம் பிறப்பென்னுஞ் சுழிபட்டுத் தடுமாறும்

ஆதமிலி நாயேனை அல்லலறுத் தாட்கொண்டு

பேதைகுணம் பிறர் உருவம் யான்எனதென் உரைமாய்த்துக்

கோதில்அமு தானானைக் குலாவுதில்லை கண்டேனே!

 – மாணிக்கவாசகர்