தலைப்பு-கற்றால் தீரும் இழிதகைமை : thalaippu_katraaltheerum_izhithakamai

கற்றால் தீரும் இழிதகைமை

எழுத்தறியத் தீரும் இழிதகைமை தீர்ந்தான்

மொழித்திறத்தின் முட்டறுப்பான் ஆகும் மொழித்திறன்

முட்டறுத்த நல்லோன் முதல்நூல் பொருள் உணர்ந்து

கட்டறுத்து வீடு பெறும்.

பரிமேலழகர் மேற்கோள் பாடல்