கார்த்திகை 20, 2047 / திசம்பர் 05, 2016 காலை 9.30

ஈபெர்  பாதிரியார் (Bishop Heber) கல்லூரி

முதுகலைத் தமிழாய்வுத் துறை  நடத்தும்

பேராசிரியர்கள் – மாணவர்களுக்கான சிறப்புச்சொற்பொழிவு

முனைவர் இரா.விசயராணி

முனைவர் சி.வளர்மதி

பேரா.முனைவர் மு.செம்மல்

முனைவர் சா. சாம் கிதியோன்

அழை-பிசப்புகல்லூரி ;azhai_bishop-college02