பன்னீர் செல்வத்தின் புதிய புரட்சிக்கவி: களம் : 4  காட்சி : 5

(பன்னீர்செல்வத்தின்புதியபுரட்சிக்கவி: களம் : 4   காட்சி : 4 தொடர்ச்சி) களம் : 4  காட்சி : 5 கவிஞனும், இளவரசியும் காதற்பூங்காவில் உலவுகின்றனர். இறுதிக்கட்டத்தில் மன்னன் மறைந்திருந்து காணுகிறான். இசைப்பாடல் அவன் :                  வானத்து                           முழுநிலா                                                 வஞ்சியுன்                          பால்வடியும்                                       தாமரை                             முகம் நாணி                                                 தயங்குதடி                         வான்முகிலில்                                       நெஞ்சையே             கருப்பாக்கி                                                 நிலவரை                           போட்டொளிக்கும்                                       கருப்புப்                            பணக்காரர்                                                 கனவில்                            பிதற்றுதலாய்                                       வஞ்சியே                          என்மனது                                                 வாட்டுந்                            துயராலே                                       பஞ்சினும்                         மெலிதாகிப்                                                 பதைத்துப்                        …

பன்னீர் செல்வத்தின் புதிய புரட்சிக்கவி: களம் : 4  காட்சி : 4

(பன்னீர் செல்வத்தின் புதிய புரட்சிக்கவி: களம் : 4 காட்சி : 3 தொடர்ச்சி) அரசன் அமர்ந்திருக்க – தோழியர் வருகின்றனர். களம் : 4  காட்சி : 4 பஃறொடை வெண்பா அல்லி :         குடிமக்கள்                         போற்றும்                                       முடிவேந்து                        வாழ்க                              அடிபணிவார்            காக்கும்                                       அருள்வேந்து            வாழிய                              நாட்டின்                            ஒளிவிளக்காம்                                        நங்கை                    இளவரசி                              ஏட்டி                               லெழுதவொணா                                       இன்பமுடன்            வாழியவே அரசன் :         மங்கையீர்                         நீங்கள்                                       மதிக்குந்                           தலைவிதான்                              பங்கமில்                           யாப்பைப்…