ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1631-1640 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1621 -1630இன் தொடர்ச்சி) 1631. யப்பானியல் Japanology 1632. யாப்பியல் Stichology 1633. யானைத்தோலியல் Pachydermatology 1634. வகைமுறை விசையியல் Analytic mechanics 1635. வகையியல் அமைப்பு வகையியல், பொதுப் பகுப்பாய்வியல், வகைப்பாட்டியல், வகையாக்கம், அமைப் பியல், வகைமையியல், வகையியல், திருமறைக் குறியீட்டியல் எனப்படுகின்றது. இவற்றுள் குறியீட்டியல்  என்பது கிறித்துவ இயலில்  திருமறைக் குறியீட்டியல்- Typology(2) எனப்படுகிறது. பிறவற்றுள் சுருக்கமான வகையியல் – Typology(1) இங்கே குறிக்கப்பெற்றுள்ளது.    Taxo- என்னும் பிரெஞ்சுச் சொல்லிற்கு வகைப்பாடு எனப் பொருள். Typology1/Taxology…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1621- 1630 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1611-1620இன் தொடர்ச்சி) 1621. மேலோச்சு கருத்தியல் Dominant Ideology 1622. மையவிளிம்புநிலை அரசியல் Centre Periphery Politics 1623. மொத்தவியல் Grossology 1624. மொழி இயங்கியல் Physiology of language 1625. மொழிஒப்புமை யியல் Analogy linguistic 1626. மொழிக்காலவியல் Glottochronology  – மொழிக்கால வரிசையியல், சொல்தொகைப் புள்ளியியல், சொல்தொகை வரலாற்றியல் என மூவகையாகச் சொல்லப்படுகின்றது. Glôtta என்னும் கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள்கள் நாக்கு, மொழி என்பன. சுருக்கமாக மொழிக்காலவியல் – Glottochronology எனலாம். Glottochronology 1627. மொழிப்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1611 – 1620 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1601-1610இன் தொடர்ச்சி) 1611. மெய்ம்மி நுட்பியல் Histotechnology 1612. மெய்ம்மி நோயியல் Histopathology 1613. மெய்ம்மை யளவையியல் Criteriology 1614. மெல்லமைப்பியல் Gnathology 1615. மெல்லுடலி யியல்     Malacology(2) 1616. மேக நோயியல் Syphilology 1617. மேடுபள்ள விளிம்பு Undulate Margin 1618. மேலாண்மை வரைவியல் Management Graphics 1619. மேலாண்மைக் குமுகவியல் Managerial sociology 1620. மேலாண்மைப் பொருளியல்     Managerial economics (தொடரும்)  இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,அறிவியல்வகைமைச்சொற்கள் 3000

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1601 -1610 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1587-1600இன் தொடர்ச்சி) 1601. மூலக்கூற்று நச்சியல் Molecular Toxicology 1602. மூலக்கூற்று நோயியல் Molecular Pathology 1603. மூலிகை யியல் Herbology 1604. மூளைநோயியல் Brain Pathology 1605. மூளையியல் Encephalology 1606. மரபுப்பேற்றியல் Mendelian genetics 1607. மெய்யியல் Philosophy – அறிவார்வம்,  உடல் அறிவு முதலியவற்றின் தத்துவங்களை அறிவிக்கும் நூல், கரணம், கெற்பு,  ஞானம், தத்துவம், தத்துவசாசுத்திரம், தத்துவநூல், பட்டாங்கு, பிரகிருதி, மெய்ந்நூல், மெய் யியல், மெய் அறிவியல், மெய்ப்பொருளியல், மெய்ம வியல், மெய்இயல், மெய்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1587-1600 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1577-1586 இன் தொடர்ச்சி) 1587. மூடுபனி இயல் miasma என்னும் பழங் கிரேக்கச்சொல் படலத்தைக் குறிக்கிறது. பொதுவாகத் தூசிப்படலம் அல்லது புகைப் படலத்தைக் குறிக்கிறது. எனினும் இங்கே அவற்றுக்குக் காரணமாக அமையக்கூடிய – காற்றுமாசினை உருவாக்கும் பனிப்படலத்தை – மூடு பனியைக் குறிக்கிறது. எனவே, மூடுபனியியல் எனக் குறித்துள்ளோம். Miasmology 1588. மூட்டியல் Arthrology 1589. மூட்டுநோயியல் Arthropathology / Arthropodology 1590. மூதுரையியல் gnṓmē என்னும் பழங்கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் மூதுரை. Gnomology 1591. மூத்தோர் பல்லியல்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1577-1586: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1567-1576 இன் தொடர்ச்சி) 1577. முனைய வானிலையியல் Polar என்றால் துருவம் என்கிறோம். முனையம் என்பது ஏற்றதாக இருக்கும். Polar meteorology 1578. முன்வைப்பு வரைவியல் Presentation Graphics 1579. மூ  மானிடவியல்  Protoanthropology 1580. மூ தொல்லியல் Protoarcheology 1581. மூ விலங்கியல் Protozoology 1582. மூக்கியல் rhinós/rhís என்னும் பழங் கிரேக்கச் சொற்களின் பொருள் மூக்கு. nāsus என்னும் இலத்தீன் சொல்லின் பொருள் மூக்கு. Nasology / Rhinology 1583. மூச்சியல் Respirology 1584. மூச்சுக்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1567-1576: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1557-1566இன் தொடர்ச்சி) 1567. முள்ளியியல் சிலர் எடையியல் என்கின்றனர். முட்செடிகள் பற்றிய ஆராய்ச்சித்துறையை எடையியல் என்பது பொருந்தாது. எனவே முட்செடி  – முள்ளி குறித்த இயலை முள்ளியியல் எனலாம். Batology 1568. முறிவியல் எலும்பு முறிவு குறித்த இயல். சுருக்கமாக முறிவியல் எனப்பட்டது. Agmatology 1569. முறிவு விசையியல் Fracture Machanics 1570. முறைக்காய்ச்சலியல் இத்தாலியச்சொற்களான mal- என்பதற்குத் தீய என்றும் aria என்பதற்குக் காற்று என்றும் பொருள். malaria என்னும் காய்ச்சல் நோயை, நச்சுக்காய்ச்சல், மலைச்சுரம், நாலாமுறைக்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1557-1566: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1551- 1556 இன் தொடர்ச்சி) 1557. முதுஉப்பல் அண்டவியல் Old Inflationary Cosmology 1558. முதுமை மருத்துவம் gêras என்னும் பழங்கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் முதுமை. Geriatric Medicine 1559. மூப்பியல் Geronto என்னும் பழங்கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் முதியவர்/மூப்பு. Gerontology / Gerology   1560. முத்தயியல் phílēma என்னும் பழங் கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் முத்தம்.   Philematology 1561. முப்பருமானவியல் solid என்னும் பழங்கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள்கள் திடப்பொருள், முப்பருமானம். Stereology 1562. மும்மை…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1551- 1556: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1531-1550 இன் தொடர்ச்சி) 1551. முடுக்கிய  வரைவியல்  முனையம் முடுக்கப்பட்ட வரைவியல் துறை,  முடுக்கு வரைகலைத் துறை என்கின்றனர். இச்சொல் கணிப்பொறித் துறையைச் சேர்ந்தது. எனவே, Port -துறைமுகம் என்று பொதுச்சொல்லில் குறிப்பது பொருந்தாது. முனைப்புள்ளியைக் குறிக்கும் இதனை முனையம் என்று சொல்வது பொருத்தமாக இருக்கும். Accelerated Graphics Port   1552. முட்டையியல் Oology முட்டைஇயல், புள்முட்டை ஆய்வு எனக் கூறப்படுகிறது. புள் என்றால் பறவை. Promorphology என்பது பிறப்பிற்கு முந்தைய வடிவியல் என்று முட்டை ஆய்வைக்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1531-1550: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1521-1530 இன் தொடர்ச்சி) 1531. மீயொலி யியல் Hypersonics 1532. மீளாமை வெப்ப இயங்கியல் Irreversible thermodynamics 1533. மீளிணை இ.கீ.அ. நுட்பியல் Recombinant DNA technology 1534. மீள்மை இயங்கியல் Elastodynamics 1535. மீனியல் Ichthyology 1536. மீன் நோயியல் Fish pathology 1537. மீன் பதன நுட்பியல் Fish processing technology 1538. மீன் பிடியியல் Piscatology 1539. மீன்வளப் பொறியியல் Fisheries engineering 1540. மீன்வளர்ப்புப் பொருளியல் Aquaculture economics 1541. முக அழகியல்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1521-1530 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1501 – 1520 இன் தொடர்ச்சி) 1521. மின்னணுப் பொறியியல் Electronics Engineering 1522. மின்னணுவியல் Electronics 1523. மின்னியங்கியல் Electrophysiology 1524. மின்னியல் Electrology (1) 1525. மின்னொளி யியல்  Electrooptics 1526. மீ கணக்கியல் Meta – மாறு, மிதப்பு, மீ, உயர் என்னும் பொருள்களில் பயன் படுத்தப்படுகிறது. Meta என்னும் கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் நடுவில், மேல், அப்பால் ஆகும். எனவே, இடத்திற்கேற்ற பொருள் தரும் இணைப்புச் சொல்லாக Meta உள்ளது. மீ என்றால்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1501 – 1520 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1488 – 1500 இன் தொடர்ச்சி) 1501. மிகு ஒலியியல் Hyperacoustics 1502. மிடறு–மூக்கியல் Laryngorhinology 1503. மிடற்றியல் larynx என்னும் புது இலத்தீன் சொல்லின் பொருள் தொண்டை. தொண்டையியல் என்றும் குரல் வளையியல் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. உடலின் இப்பகுதிக்கு மிடறு எனப் பெயர். எனவே, மிடற்றியல் எனக் குறித்துள்ளோம். Laryngology 1504. மிதவை யுயிரியியல் Planktology 1505. மிதிவண்டிப் போக்குவரத்துப்  பொறியியல் Bicycle Transportation Engineering 1506. மின்இயங்கியல் Galvanology / Electrodynamics 1507. மின் உருவாரவியல் …