தமிழ்நாடு என்பது எங்ஙனம் குறுகிய மனப்பான்மையாகும்?   – ஒளவை துரைசாமி