கருவிகள் 1600 : 961-1000 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

961.  நிலைத்தடை நேர்மின் திறன்மானி constant-resistance dc potentiometer   962. நிலைநீர்மப் பாகுமைமானி stokes viscometer செங்குத்துக் கண்ணாடிக்குழாயில் நீர்மம் நிலையாக இருக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டது. கேபிரியேல் இசுடோக்கு ( Sir George Gabriel Stoke :13.08.1819 – 01.02.1903) என்னும் அயர்லாந்து நாட்டைச் சார்ந்த கணக்கியல் இயற்பியலாளர் பெயரில் வழங்கப்படுகிறது. நிலைநீர்மப் பாகுமைமானி எனலாம். 963. நிலைநீரியல்அளவி hydrostatic gauge   964. நிலைப்பிலா ஈர்ப்புமானி astatized gravimeter   965. நிலைமின் சுழல் நோக்கி electrostatic gyroscope   966….

கருவிகள் 1600 : 881-920 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

881. தூய்மி நிறமாலை ஒளிமானி dobson spectrophotometer   வளிமண்டிலத் தூய்மியை அளவிடுவதற்குரிய தொடக்கக்காலக் கருவியாகும்; கோர்டன் தாபுசன் என்னும் அறிவியலாளரால் 1924 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தாபுசன் நிறமாலைஒளிமானி/ தாபுசன் நிறமாலைமானி/தாபுசன்மானி/ என்றும் அழைப்பர். 882. தூள் பாய்மமானி powder flowmeter   883. தெரிவுக் கதிரி selective radiator   884. தெவிட்டு உள்ளகக் காந்தமானி saturable-core magnetometer   885. தேக்க அலைவுநோக்கி storage oscilloscope   886. தேய்கிளர்   அளவி limen gauge   887. தேனிரும்பு மின்னோடிமானி…

கருவிகள் 1600 : 841-880 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

841. திரிபளவு ஆய் கருவிகள் strain gauge testers   842.  திரிபு அளப்பு முடுக்கமானி strain-gage accelerometer   843. திரிபு நிலநடுக்க அளவி strain seismometer   844.  திருக்க மானி torque meter   845.  திருக்கக்குழாய் பாகுமைமானி torque-type viscometer   846.   திருக்கக்குழாய் பாய்மமானி torque-tube flow meter   847.  திருக்கச்சுருள் காந்தமானி torque-coil magnetometer   848. திருகளவி screw gauge   849. திருகிழைஅளவி screw pitch gauge   850.  திருகுபுரி…

கருவிகள் 1600 : 921-960 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

921. தொலைவுமானி   tachymeter   / tacheometer/ trochometer   நில அளவையில் பயன்படும்                  தொலைவை விரைவாக வரையறுக்கும்      அளவி. உடல் அசைவு வேகமானி,                பொருள் அசைவு வேகமானி, நில அளவாய்வாரின் விரை இடக் குறிப்பெடுப்புக் கருவி, ஊர்திச் செலவுத் தொலைமானி(-செ.), ஊர்தித்தொலைவுமானி(-இ.) எனப் பலவகையாகக் குறிக்கின்றனர். தொலைவுமானி என்றால் சுருக்கமாகவும் பொருத்தமாகவும் இருக்கும். 922. தொலைவெப்பநிலைநோக்கி telethermoscope   923. தொலைவெப்பமானி telethermometer   924. நகர்-சுருள் மின்கடவுமானி moving-coil galvanometer   925. நகர்த்து நுண்ணோக்கி , traveling microscope நீளத்தைத்…

கருவிகள் 1600 : 801-840 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

801. தரக்கம்பி அளவி / த.க.அ. standard wire gauge / s. w. g   802. தரவுநோக்கி data scope மின்னணுக்காட்சியில் தரவுகளை வெளிப்படுத்துவது. 803. தலைகீழ் நுண்ணோக்கி inverted microscope   804. முன்பார்வை வெப்பமானி reversing thermometer வெப்பமானியில் பின்னர் பார்க்கும் வகையில் பதிவாகக் கூடியது.   தலைகீழ் வெப்பநிலைஅளவி (-இ,) என்று குறிப்பதைவிட, முந்தைய பதிவைப் பார்க்க இயலக்கூடியது என்ற முறையில் முன்பார்வை வெப்பமானி எனலாம். 805. ஆழ்கடல் முன்பார்வை வெப்பமானி deep sea reversing thermometer நீரில்…

கருவிகள் 1600 : 761-800: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

761. செலுத்தீட்டு விசைமானி transmission dynamometer   762. செவ்விய விரவு கதிரி   perfect diffuse radiator   763. செவ்வியக் கதிரி   perfect radiator   764. செவியக நோக்கி otoscope / auriscope செவியின் உட்பகுதிகளை ஆராய்வு செய்ய உதவும் கருவி. உட்செவி ஆய்வுக்கருவி, செவிப்புல வழியான உடலாய்வுக்கருவி, நாடியறி கருவி. (-செ.) செவிநோக்கி காது நோக்கி, செவியாக நோக்கி (எழுத்துப்பிழையோ?),செவி ஆய்வுக் கருவி, செவிகாட்டி, செவியக நோக்கி எனவும் பலவகையாகக் குறிக்கப் பெறுகின்றது. இவற்றுள் செவியாகநோக்கி என்பது…

கருவிகள் 1600 : 721-760: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

721. சுருள்மின்னியக்க விசைமானி Siemens’ electrodynamometer மின்தொடரில் உள்ள அனைத்துச் சுருள்கள் வாயிலாகவும் மின்னோட்டம் பாய்வதை அளவிடும்   மின்காந்தக் கருவி வகை. 722. சுருள்வரைவி helicograph சுருள்களை வரைவதற்குரிய கருவி. 723.  சுருள்வலயத் திறன்மானி helical potentiometer   724.  சுழல் உணக்க மானி whirling psychrometer   725.  சுழல் கற்றை முகில்மட்டமானி rotating-beam ceilometer   726. சுழல் நோக்கி gyroscope     சுழல் வேகமானியால் சம நிலைப்படுத்தப்பட்டு எந்தத் திசையிலும் திருப்பு வளையங்களின் உட்புறம் அமைந்த சமனுருள்….

கருவிகள் 1600 : 681-720: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

681.  ங – கதிர் படிக நிறமாலைமானி X-ray crystal spectrometer   682.  ங – கதிர் படிகஅச்சுக் கோணமானி X-ray goniometer   683.  ங – கதிர் விளிம்புவிலகல்மானி X-ray diffractometer   684. ங- கதிர் நிறமாலைமானி X-ray spectrometer   685. சக்கரை நீரடர்மானி brix hydrometer சருக்கரைக் குறியீட்டு நீரடர்மானி. சுருக்கமாகச் சக்கரை நீரடர்மானி எனலாம். 686. சக்கரைமானி saccharometer   687. சமன்தள ஆடிமுப்பருமநோக்கி wheatstone stereoscope விழியிடைத் தொலைவை விடப் பெரிதாக இடைவெளி…

கருவிகள் 1600 : 641-680 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

641.குறுக்குமானி – stenometer:   ஈர் இலக்குகளின் குறுக்கே உள்ள தொலைவை அளக்கும் கருவி. தொலைவுமானி வேறு உள்ளதால், இதனைக் குறுக்குமானி எனலாம். குறுக்கொலிமானி – psophometer : மின்சுற்றுகளில் குறுக்கிடும் ஒலிகளை அளவிடும் கருவி. மின் இரைச்சலளவி (.இ.) எனக் குறிப்பதைவிடக், குறுக்கொலிமானி எனலாம். குறுகிய அலைப்பட்டை தழல்மானி – narrow-band pyrometer குறை கடத்தி திரிபளவி – semiconductor strain gauge குறைஒளி ஒளிமானி – grease spot photometer துளைநோக்கி – borescope / boroscope : குறைபாடுகள் அல்லது செம்மையின்மையை…

கருவிகள் 1600 : 601-640 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

  601. கிண்ண உலவை மானி-cup anemometer 602. கிண்ண மின்மானி-cup electrometer 603. கிண்ணக் காற்றழுத்தமானி-cup barometer 604. கிண்ணச் சங்கிலி உலவை மானி-bridled-cup anemometer 605. கிண்ணி வெப்பமானி-cup-case thermometer 606. கிணறுவகை நீர்ம-வளிய அழுத்தமானி-well-type manometer 607. கீற்றணி நிறமாலைமானி-grating spectrometer 608. கீற்றொளி உயிரி நுண்ணோக்கி-slit lamp biomicroscope 609. கீற்றொளி நுண்ணோக்கி-slit lamp microscope :கருவிழிப்படலப் பின்பரப்பை ஆய்வதற்குரிய இணைப்புடைய நுண்ணோக்கி. 610. குண்டு நீரடர்மானி-balling hydrometer 611. குண்டு மிதவை நீர்ம மட்டமானி-ball-float liquid-level meter…

கருவிகள் 1600 : 561-600 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

காந்த நிறமாலைமானி-magnetic spectrometer காந்த வரைவி-maneto-graph : காந்தத் தாக்குதல்களின் மாறுதல்களைப் பதிவு செய்வதற்கான கருவி. காந்த வெப்பமானி- magnetic thermometer 564. காந்தச்செறிவுமானி- coercimeter :    இயற்கைக் காந்தம் அல்லது மின்காந்தத்தின் காந்தச் செறிவை அளவிட உதவும் கருவி. காந்தத் திசை காட்டி- magnetic compass காந்தத் திறன்மானி- magnetic potentiometer காந்தத் தூண்டல் சுழல் நோக்கி- magnetic induction gyroscope காந்தப் பாயமானி-flux meter 569. காந்தப்பின்னடைவுமானி-hysteresimeter:   காந்த ஆற்றலுக்குக் காந்தத்தின் தூண்டுதல் இயக்கம் பிற்படும்நிலையை அளவிடும் கருவி. (காந்தத்தயக்கமானி (-இ.)…

கருவிகள் 1600 : 521-560 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

521. கப்பற்பயணவரைவி – loxodograph : கப்பல்பயணத்தைப்பதிய உதவும் கருவி. 522. கம்பளித்தரமானி – lanameter : கம்பளியின் தரத்தை அளவிடும் கருவி. 523. கம்பிவலைத் திருத்தி மானி -grid-rectification meter 524. கம்பிவலை நிறமாலைமானி – grid spectrometer 525. கம்பிவலை மின்னோட்ட மானி/ கம்பிவலை அலையியற்றி-grid-dip meter/ grid-dip oscillator : கம்பிவலை மின்னோட்டத்தை அறியக் கம்பிவலையில் ஒருங்கிணைந்த – பன்முகவீச்சு மின்னணுக் குழாய் அலையியற்றிக் – கருவி. 526. கயக்கமானி – taseometer : கட்டமைப்பின் கயக்கத்தை (stress in…