புரட்டாசி 08, 2047 / செட்டம்பர் 24, 2016 மாலை 5.00 திருவண்ணாமலைத் தமிழ்ச்சங்கம்